Web Link

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่

คลังข้อสอบ

แหล่งความรู้

เกมส์คณิตศาสตร์

แบบทดสอบคณิตศาสตร์

ครูเสรีพงษ

ครูพงศักดิ์

google

บอร์ด รวบ

หนังสือพิมพ์

google map

swishmax

จังหวัดสมุทรปราการ

parabola

download graphmatica

ทบทวนเวกเตอร์(ม.4)

ทบทวนเรื่องความสัมพันธ์(ม.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงผลถูกต้องใน Firefox Web Browser
- ตัวอย่าง งานสำรวจความคิดเห็น ม5
          rar        pdf       doc

   สอบแก้ตัว ม.5 จุดที่ 1

ประชาสัมพันธ์

คะแนนยอดเยี่ยม ภาคเรียนที่ 2/2558

      ม.1     ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6

  งานสอบแก้ตัว

    ภาคเรียนที่ 1

   ม.5 พื้นฐาน

    ภาคเรียนที่ 2  

      ม.4 พื้นฐาน      ม.5 พื้นฐาน

 

งานพัฒนาและใช้สื่อ ICT
 -แบบทดสอบการบวก(ม.4  การให้เหตุผล)
-แบบทดสอบตรรกศาสตร์ ตอนที่ 1
-สมการค่าสัมบูรณ์
-แบบฝึกคณิตศาสตร์ online
-
แหล่งความรู้
 

 
การเผยแพร่ผลงาน

 

 

ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูจันทร์เพ็ญ

ครูนุชนาถ

  ครูวิชัย

ครูมติ

ครูลักขณา

ครูเดือนงาม

ครูพรชัย

ครูสุภาภรณ์

    ครูศิริราพร

ครูจุฑาพัฒน์

ครูสายสมร

ครูดวงจันทร์

ครูขวัญชนก

ครูวรายุทธ

ครูหทัยภัทร

ครูปัญญา

ครูกติกร

ครูสุพนธ์

ครูศุภลักษณ์

ครูคมกฤช

ครูศิโรดม

ครูปัทมา

ครูสุพัตรา

ครูอรนันท์ 

คุณครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2559

ฝ่ายงานต่างๆ  

   

 

 

คณิตคิดสนุก

       

พับกระดาษแสนสนุก

   

 

เกมส์ซูโดกุ

 

A math

 

Graphmatica

 

Gsp

 

Geogebra

 

                                                         อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์

                                                                                             

 

 

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ      เดลินิวส์     แนวหน้า    บ้านเมือง    มติชน     ผู้จัดการ    เนชั่น   โพสต์ทูเดย์