ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ค42101 เรื่องลำดับและอนุกรม  ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้พื้นฐานช่วงชั้นที่ 4   ชั้นปีที่ 2   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ผู้จัดทำได้ศึกษา
ค้นคว้า   เรียบเรียง  เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ชุดการสอนเป็นเอกสารประกอบการเรียน         ฝึกทักษะกระบวนการคิดและบูรณาการเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่น สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

            ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์  ค42101  เรื่องลำดับและอนุกรม  มีทั้งหมด  6  ชุดด้วยกัน    ชุดนี้คือชุดการสอน  วิชาคณิตศาสตร์   

             ข้าพเจ้าขอขอบคุณ   ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในการจัดทำได้แก่  ผู้บริหาร   คณะครูโรงเรียน
ราชวินิตบางแก้ว    ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเพื่อน ๆ  ที่ให้กำลังใจและให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ ทำให้ชุดการสอน
วิชาคณิตศาสตร์  เล่มนี้สำเร็จได้ด้วยดี    
              สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้อย่างดียิ่ง      
              จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เล่มนี้   จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จ    
ในการเรียน   เรื่อง  ลำดับ       และอนุกรมเป็นอย่างดีและช่วยให้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมากขึ้น ส่งผลถึงประโยชน์    ในการจัดการศึกษาของชาติ  โดยส่วนรวมสืบไป  .

        

                                                                                                    นางสาวสุภาภรณ์      ดียามา

                                                                                                         6  กรกฎาคม 2552

                                                                                                                                     

                                                                                    

 

 

bullet02_pink.gif    ขอขอบคุณ   bullet02_pink.gif

กวิยา   เนาวประทีป.  เทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ : ลำดับและอนุกรม.  กรุงเทพฯ  :  ฟิสิกส์เซ็นเตอร์,  2547.    
                                         
จินดา   อยู่เป็นสุข.   คู่มือครูชุดปฏิรูปการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.  กรุงเทพฯ   :   ประสานมิตร,  2547.            

จักรินทร์   วรรณโพธิ์กลาง.   สุดยอดคำนวณและเทคนิคคิดลัด  คณิตศาสตร์  ม. 6  ค 015.   กรุงเทพฯ  :  พัฒนาศึกษา,  2544.     
           
ทรงวิทย์   สุวรรณธาดา.   ค 015  และ  ค 016   คณิตศาสตร์  ม. 6.   กรุงเทพฯ  : จูนพับลิชชิ่ง  จำกัด,   2542.                 
                  
___________.   แบบฝึกมาตรฐานแม็ค  คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ช่วงชั้นที่  4  (ม. 4 – ม. 6) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  เล่มที่  1  ภาคเรียนที  1.   
                 กรุงเทพฯ  :  ทองพูลการพิมพ์,  2546.                                                                  
                                         
นพพร   แหยมแสง.   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์  ม. 5.   กรุงเทพฯ  :  บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ,  2547.

___________.   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5.  กรุงเทพฯ  :  บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ,  2548.

ยุพิน   พิพิธกุล.   การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยุคปฏิรูปการศึกษา.   กรุงเทพฯ  :  บพิธการพิมพ์,  2546.

วิชาการ, กรม.   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544.   กรุงเทพฯ  :  องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์  (ร.ส.พ.),  2545.

สมัย   เหล่าวานิชย์  และพัวพรรณ  เหล่าวนิชย์.  คณิตศาสตร์  ม. 6  เล่ม  5  ค 015.  กรุงเทพฯ  :  บริษัทไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง  จำกัด, 2536.

___________.   คณิตศาสตร์  ม. 6  เล่ม  6  ค 016.    กรุงเทพฯ  :  บริษัทไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง  จำกัด,  2536.

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,  สถาบัน.  หนังสือเรียนคณิตศาสตร์  ค 015 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
                พุทธศักราช  2524 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533).   กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,   2535.

สุเทพ  จันทร์สมศักดิ์  และสุเทพ  ทองอยู่.   คู่มือเตรียมสอนคณิตศาสตร์  ม. 6  เล่ม  5  ค 015. กรุงเทพ ฯ  :  ภูมิบัณฑิต,  2536.

 

 

                

 

 

 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ.สมุทรปราการ

                              Copyright(c) 2009  สุภาภรณ์    ดียามา . All rights reserved.                           

                                                      จำนวนผู้เข้าชม  Web Design Factory