เฉลยแบบฝึกปฏิบัติที่ 1

นักเรียนลองสังเกตดูจะเห็นว่า                  

                อนุกรมจำกัด  คือ  อนุกรมที่ได้จากการบวกพจน์ทุกพจน์ของลำดับจำกัด  ถ้าให้  

                           a1 , a2 , a3 , . . . , an     เป็นลำดับจำกัด  จะได้  a1+a2 +a3 . . . +an     เป็นอนุกรมจำกัด

               อนุกรมอนันต์  คือ  อนุกรมที่ได้จากการบวกพจน์ทุกพจน์ของลำดับอนันต์  ถ้าให้  

     a1 , a2 , a3 , . . . , an, . . .   เป็นลำดับอนันต์  จะได้  a1+a2 +a3 . . . +an  + . . .  เป็นอนุกรมอนันต์

 

 เฉลยแบบฝึกปฏิบัติที่ 2

นักเรียนจะสรุปได้ว่า  

อนุกรมเลขคณิต  คือ  ผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับเลขคณิต                  

ถ้าให้  a1 , a2 , a3 , . . . , an      เป็นลำดับเลขคณิต   a1+a2 +a3 . . . +an   เรียกว่า  อนุกรมเลขคณิต

                                                                        

เฉลยแบบฝึกปฏิบัติที่ 3

 

   3d_basic_back.gif

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ.สมุทรปราการ

                                Copyright(c) 2009  สุภาภรณ์    ดียามา . All rights reserved.                           

                                                          จำนวนผู้เข้าชม  Web Design Factory