ความหมายของลำดับเรขาคณิต  

 
 
 
 
 

 

 แบบฝึกปฏิบัติที่ 1

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างแต่ละข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์

 

 แบบฝึกปฏิบัติที่ 2

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างแต่ละข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

 

 

 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ.สมุทรปราการ

                               Copyright(c) 2009  สุภาภรณ์    ดียามา . All rights reserved.                          

                                                           จำนวนผู้เข้าชม  Web Design Factory