การหาจำนวนพจน์ของลำดับเรขาคณิต  

 

 
 
 
 

 การหาจำนวนพจน์ของลำดับเรขาคณิต

        ในการหาจำนวนพจน์ของลำดับเรขาคณิต  ใช้สูตร    an   =   a1 rn – 1    ซึ่งเราจะต้องทราบ

           พจน์ที่  1  (a1) ,  อัตราส่วนร่วม  (r)   และพจน์ที่  n  (an)   ก่อนเสมอ  ดังตัวอย่างต่อไปนี้            

 

ตัวอย่างที่  1  จงหาว่าลำดับเรขาคณิต   3, 6, 12, . . ., 6144    มีกี่พจน์

        วิธีทำ   จากลำดับเรขาคณิต    3, 6, 12, . . ., 6144    จะได้

                                a1   =   3 ,   r   =       =   2     และ    an   =   6,144

                       จากสูตร                         an   =   a1 rn – 1

                        แทนค่า                 6,144     =       3(2)n – 1

                                                      2048    =       2n – 1

                                                          211   =       2n – 1

                                         n – 1     =       11

                                                n    =       12

                    ดังนั้น  ลำดับเลขคณิต   3, 6, 12, . . ., 6144    มี  12  พจน์           Ans

 

ตัวอย่างที่  2     เป็นพจน์ที่เท่าใดของลำดับเรขาคณิต    

        วิธีทำ      จากโจทย์   จะได้     a1  =  7 ,   r  =    และ   an  =  

                       จากสูตร              an        =    a1 rn – 1

                        แทนค่า                        =       

                                                    =           

                                                           =       

                                                  =       

                          n – 1            =         5

                                        n               =         6

                 เป็นพจน์ที่  6                                               Ans

 

 

   

 

   แบบฝึกปฏิบัติที่ 4

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเติมข้อความลงในช่องว่างแต่ละข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์

                                                                          

 

 

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ.สมุทรปราการ

Copyright(c) 2009  สุภาภรณ์    ดียามา . All rights reserved. 

                          

                                                    จำนวนผู้เข้าชม  Web Design Factory